Kvk Amsterdam - 76264424 Algemene voorwaarden Handle Paraaf:
Algemene voorwaarden bij uitvoering van opdrachten door Handle Real Estate Services
gevestigd te Amsterdam
Artikel 1 Definities
1.1 In de algemene voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis:
Wij/ons: degene die deze Algemene voorwaarden hanteert, te weten Handle Real Estate Services, hierna Handle, gevestigd te Amsterdam.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, althans degene die namens deze gerechtigd is tot het geven van een opdracht, althans geacht mag worden gerechtigd te zijn namens de natuurlijke- of rechtspersoon een opdracht te geven.
Overeenkomst: de verbintenis die tussen Handle en één of meerdere opdrachtgevers wordt aangegaan.
Aanbieding: alle offertes, huuraanbiedingen, beleggingsaanbiedingen en soortgelijke producten.
Diensten: alle door Handle te leveren en geleverde producten en vormen van dienstverlening, al dan niet samenhangend met, of betrekking hebbend op huuradvies, beleggingsadvies, waardering en alle overige vormen van bemiddeling en advisering op het gebied van vastgoed. Daaronder mede begrepen daarmee samenhangende werkzaamheden, die niet op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever worden verricht.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Voor zover daarin in onderlinge overeenstemming tussen opdrachtgever en ons niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen, overeenkomsten en overige diensten van ons.
2.2 De toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door ons nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij zij schriftelijk met ons zijn overeengekomen. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht.
2.3 De ongeldigheid van één of meer bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.
Artikel 3 Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen, door of namens ons gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Dit geldt ook voor mededelingen betreffende hoedanigheden en dergelijke van producten, diensten en levertijden, die wij slechts globaal kunnen aangeven, uitgaande van normale omstandigheden.
3.2 De opdrachtgever kan nimmer aan onze mededelingen het recht ontlenen om afname van de goederen en/of diensten te weigeren, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten.
3.3 Wij behouden ons het recht voor om de aanbieding en eventuele bescheiden die de aanbieding vergezellen terug te vorderen. Deze dienen dan op eerste verzoek franco aan ons te worden teruggezonden. Zij mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming onzerzijds worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.4 Indien derden op basis van onze aanbieding, zonder voorafgaande toestemming onzerzijds, een overeenkomst tot stand brengen, zijn wij gerechtigd ons honorarium in rekening te brengen bij degene die wij de aanbieding hebben doen toekomen en die onze aanbieding, zonder toestemming onzerzijds, aan deze derden ter beschikking heeft gesteld.
3.5 Toezendingen van aanbiedingen en/of (andere) documentatie aan ons, verplicht ons niet tot het sluiten van een overeenkomst.
3.6 Indien de opdrachtgever na het doen van onze aanbieding geen gebruik wenst te maken van onze diensten, zijn wij gerechtigd om de aan de aanbieding verbonden kosten, welke specifiek voor de opdrachtgever zijn gemaakt, bij haar in rekening te brengen.
3.7 Elke aanbieding heeft een geldigheidsduur van ten hoogste één maand, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 4 Aanvaarding
4.1 Opdrachten worden geacht te zijn aangegaan conform de door ons, verzonden opdrachtbevestiging, of tussen partijen nader te sluiten overeenkomst, indien partijen hiertegen niet binnen vijf werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk bezwaar hebben gemaakt.
4.2 Onder voorbehoud van het onder 4.1 bepaalde, is de opdrachtgever gebonden, wanneer sprake is van een door opdrachtgever gegeven schriftelijk bevestigde opdracht, en/of verstrekking van gegevens ten behoeve van de opdracht, dan wel indien met de uitvoering van de opdracht door ons is begonnen onder gelijktijdige schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, dan wel indien opdrachtgever, naar aanleiding van een door ons aan haar verstrekte aanbieding, ons gegevens verstrekt ten behoeve van een in die aanbieding geformuleerde opdracht.
4.3 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen opdrachtbevestiging en/of aanbieding wordt verzonden, wordt de factuur geacht de opdracht juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever binnen tien werkdagen na factuurdatum daartoe bij ons schriftelijk protesteert.
4.4 Aanvullingen of wijzigingen van de opdracht zijn voor ons uitsluitend bindend, indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
4.5 Wij aanvaarden onze opdrachten op basis van aan ons verstrekte exclusiviteit. Opdrachtgever zal derhalve tijdens de duur van de opdracht niet de opdracht aan derden verstrekken met betrekking tot hetzelfde project, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
Artikel 5 Duur van de opdracht
5.1 De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard en strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is gesloten.
5.2 Indien de opdracht voor bepaalde tijd is gesloten, geldt dat het tijdvak waarbinnen, c.q. het tijdstip waarop wij de overeengekomen werkzaamheden moeten hebben verricht, bij benadering in de opdracht is vastgesteld, in de verwachting dat de omstandigheden waaronder de levering van diensten zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. Opgegeven termijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige prestatie dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij alsnog een redelijk termijn voor nakoming wordt gesteld.
5.3 Bij opdrachten met een doorlooptijd van meer dan twee maanden wordt aan het begin van iedere maand een voorschotdeclaratie verzonden ter grootte van het geschatte honorarium, gedeeld door het aantal maanden dat de opdracht duurt.
5.4 Indien een wijziging van de omstandigheden, ongeacht het voorzien daarvan, niettemin plaatsvindt en vertraging oplevert, wordt het overeengekomen moment van levering dienovereenkomstig verschoven.
Artikel 6 Opzegging
6.1 Tussentijds kan de opdracht door partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van dertig dagen. De opzegging dient gemotiveerd en schriftelijk, bij aangetekend schrijven, aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
6.2 Indien de opdrachtgever na schriftelijke ingebrekestelling nalatig blijft alsnog binnen een daarbij gestelde redelijke termijn te presteren, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en hebben wij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de betreffende overeenkomst te beëindigen, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, of garantie en onverminderd de overige aan ons toekomende rechten.
6.3 Bij (een verzoek tot verklaring in staat van) faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever, dan wel bij stillegging, of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, of indien deze komt te overlijden, of onder curatele wordt gesteld, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en hebben wij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de betreffende overeenkomst te beëindigen, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie en onverminderd de overige aan ons toekomende rechten.
6.4 In geval van opzegging is de wederpartij in ieder geval gehouden te vergoeden het aan ons toekomende honorarium naar de stand van de werkzaamheden, de door of namens ons reeds gemaakte kosten, schaden en interesten en de kosten voortvloeiend uit de mogelijk door ons reeds aangegane verbintenissen met derden ter uitvoering van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht, tenzij in de opdracht anders is vermeld. Zo mogelijk worden door ons na de opzegging de resultaten van de tot de opzegging verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
6.5 Indien door ons de opdracht wordt beëindigd wegens het tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen, hebben wij eveneens het recht, de eventueel daaruit voortvloeiende schade, op de opdrachtgever te verhalen.
Kvk Amsterdam - 76264424 Algemene voorwaarden Handle
Artikel 7 Samenwerking met derden
7.1 Wij zijn bevoegd om, indien wij dit wenselijk of noodzakelijk achten voor
een juiste uitvoering van een opdracht en na overleg met de
opdrachtgever, derden in te schakelen. Hierop zijn deze Algemene
Voorwaarden overeenkomstig van toepassing. De hieruit voortvloeiende
kosten zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend, tenzij anders
schriftelijk wordt overeengekomen.
7.2 Een tekortschieten van zulk een derde kan alleen aan ons worden
toegerekend indien Opdrachtgever aantoont dat de keuze van ons van
deze derde niet zorgvuldig is geweest.
Artikel 8 Wijze van uitvoering
8.1 Bij acceptatie van een opdracht gaan wij een inspanningsverbintenis aan
en zullen wij zorgdragen voor zorgvuldige uitvoering van de opdracht,
voor zover mogelijk overeenkomstig de met de opdrachtgever
vastgestelde afspraken en procedures.
8.2 Indien en voor zover de werkzaamheden voor het grootste deel ten
kantore van de opdrachtgever dienen te worden verricht, verschaft
opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht ons kosteloos een
eigen werkruimte met telefoonaansluiting en desgewenst een dataaansluiting.
8.3 De opdrachtgever machtigt ons bij deze om zonder nader overleg voor
de normale dagelijkse gang van zaken beslissingen te nemen die wij
nodig achten voor een goede uitvoering van de opdracht. Iedere
beslissing waarvan wij het belang voor de opdrachtgever dermate groot
achten dat het relevant wordt geacht dat deze tijdig van een dergelijke
beslissing op de hoogte wordt gesteld, zal zo spoedig mogelijk aan de
opdrachtgever worden voorgelegd.
8.4 De opdrachtgever verbindt zich ons tijdig in het bezit te stellen van de
informatie welke naar ons oordeel noodzakelijk is om de opdracht naar
behoren te vervullen en te voltooien. Voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de aan ons verstrekte informatie en bescheiden is
Opdrachtgever verantwoordelijk, ook indien die informatie en bescheiden
via of van derden afkomstig zijn. Wij gaan er vanuit dat de informatie die
wij krijgen aangeleverd door of vanwege Opdrachtgever of welke wij in
verband met het uitvoeren van de opdracht anderszins verkrijgen correct
en compleet is.
8.5 Indien het in het belang van de opdrachtgever en/of voor een goede
uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, zijn wij gerechtigd voor
rekening van de opdrachtgever meer werkzaamheden te verrichten dan
eerder is overeengekomen.
8.6 Wij hebben de bevoegdheid de samenstelling van een eventueel
opgezette adviesgroep te wijzigen, indien en zodra wij van mening zijn
dat dit voor een succesvolle vervulling van de aan ons verstrekte
opdracht noodzakelijk is. Een dergelijke wijziging mag niet ten koste
gaan van de kwaliteit van de dienstverlening, noch een ongunstige
weerslag hebben op de continuïteit van de opdracht.
Artikel 9 Prijzen en tarieven
9.1 Tenzij anders vermeld, zijn alle door ons gehanteerde prijzen, tarieven
en kosten vermeld in euro (€) en dienen deze te worden vermeerderd
met BTW en eventueel andere door de overheid te heffen heffingen,
rechten, of belastingen.
9.2 Indien koerswijzigingen en/of kostprijsverhogende factoren veroorzaakt
door een wijziging, aanvulling of correctie op de opdracht en/of
aanbieding, en/of prijsstijgingen als gevolg van stijging van de lonen,
sociale lasten, belastingen, heffingen en andere lasten zich voordoen,
zijn wij gerechtigd de prijzen en tarieven dienovereenkomstig te
verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake
bestaande wettelijke voorschriften.
9.3 Ons honorarium wordt, tenzij in de opdracht anders wordt vermeld,
vermeerderd met verschotten die zijn gemaakt ten behoeve van de
uitgevoerde werkzaamheden en eventueel met declaraties en
verschotten van ingeschakelde derden.
9.4 Wij behouden ons het recht voor om de ten behoeve van de opdracht
gemaakte reiskosten à € 0,45 kilometer en de eventuele gemaakte
verblijfkosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
9.5 Extra uit te voeren werkzaamheden, worden bij de opdrachtgever, in
rekening gebracht. Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van
de overeengekomen kosten leiden, doch wij houden ons het recht voor
om de opdrachtgever de door ons gemaakte kosten van de niet op
andere wijze economisch te benutten uren, alsmede de gederfde winst in
rekening te brengen.
9.6 Onverminderd het vermelde in 9.3, behouden wij ons het recht voor om
voor de extra werkzaamheden die op verzoek van de opdrachtgever
gemaakt worden zoals het verstrekken van extra rapporten en/of nota’s
en/of soortgelijke bescheiden, kosten bij de opdrachtgever afzonderlijk in
rekening te brengen.
9.7 Prijsverhogingen, door welke oorzaak dan ook, zullen nimmer recht
geven op enigerlei schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
Artikel 10 Betaling
10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle
aan ons verschuldigde betalingen aan ons plaats te vinden binnen
veertien (14) dagen na factuurdatum, zonder aftrek, compensatie, of
opschorting, uit welke hoofden dan ook. De betaling dient te geschieden
door storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of
girorekening. De op onze bank- of giroafschriften aangegeven valutadag,
is bij de hierboven bepaalde betalingstermijn bepalend en wordt derhalve
door ons als dag van betaling aangemerkt.
10.2 Indien betaling niet of niet volledig binnen de bovengenoemde termijn
van veertien (14) dagen heeft plaats gevonden, is de opdrachtgever
vanaf de vervaldag, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is
vereist, in verzuim en zijn wij gerechtigd om, naast de openstaande
factuur een vertragingsrente van 1% per maand, waarbij een gedeelte
van de maand als volle maand wordt gerekend, en/of de wettelijke rente
over de openstaande vorderingen aan de opdrachtgever in rekening te
brengen.
10.3 Indien de opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft met betaling van
de openstaande factuur, zal de incasso van de vordering uit handen
worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast de verschuldigde
hoofdsom plus rente, alle kosten verschuldigd is die door ons worden
gemaakt om nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever te
bewerkstelligen, daaronder begrepen incasso-, deurwaarder- en
advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. De
buitengerechtelijke kosten, zijn gefixeerd op 15% van de verschuldigde
hoofdsom met een minimum van € 125, -, waaromtrent door ons geen
nader bewijs behoeft te worden geleverd.
10.4 Alle door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot
voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte
invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste
openstaande facturen.
10.5 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe aanleiding
geeft naar het oordeel van ons, kunnen wij verlangen dat de
opdrachtgever op voorhand nadere zekerheid stelt voor de betaling van
de toekomstige termijnen, bij gebreke waarvan wij de verdere uitvoering
van de opdracht mogen opschorten, onverminderd de verplichtingen van
de opdrachtgever de bestaande en toekomstige termijnen te voldoen.
10.6 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan
enige verplichting, welke voor hem uit een overeenkomst met ons mocht
voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of verzoek daartoe,
surséance van betaling of verzoek daartoe, stillegging of liquidatie van
het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en is c.q. wordt elke vordering van ons op de opdrachtgever
direct opeisbaar.
10.7 Indien een transactie wordt gesloten tussen ons enerzijds en twee of
meerdere partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten
overeenkomst, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.
Artikel 11 Opschorting
11.1 Wij kunnen de aanvaarde opdracht opschorten.
11.2 Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet,
niet tijdig, of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van ons
komen, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn
verplichtingen voldoet, kan dit aanleiding geven tot opschorting van
uitvoering van de opdracht en kunnen eventuele extra kosten door ons in
rekening worden gebracht. Niet, of niet tijdig uitvoeren van (een gedeelte
van) de opdracht ten gevolge van hierboven bedoelde nalatigheid van de
opdrachtgever, ontslaat deze niet van haar verplichting het reeds
uitgevoerde deel van de opdracht, na ontvangst van de factuur, binnen
de gebruikelijke termijn te betalen, met uitsluiting van iedere compensatie
met een al of niet opeisbare terugvordering.
11.3 Indien de opdrachtgever in geval faillissement of surséance van betaling
verkeert, of verzoek daartoe heeft gedaan, dan wel bij stillegging of
liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, of komt te overlijden, of
onder curatele wordt gesteld, is de opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en hebben wij het recht om zonder ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst naar haar keuze de uitvoering van de
betreffende overeenkomst op te schorten, zonder daarbij gehouden te
zijn tot enige schadevergoeding, of garantie en onverminderd de overige
aan haar toekomende rechten.
11.4 Indien wij de opdracht opschorten wegens enige onredelijke
handelswijze van de opdrachtgever jegens ons, of jegens iemand die in
opdracht van ons werkzaamheden verricht, of omdat de opdrachtgever
zijn verplichtingen jegens hem, of haar niet is nagekomen, gelden voor
de afwikkeling dezelfde bepalingen als in het geval bedoeld in artikel
11.2.
11.5 Tenzij anders overeengekomen, is bij opschorting van het werk of
gedeelte daarvan de opdrachtgever een zodanig gedeelte van het
honorarium verschuldigd als met de stand van de werkzaamheden van
ons overeenkomt, daaronder begrepen de kosten die voor ons
voortvloeien uit eventuele reeds ter zake van de opdracht met derden
aangegane overeenkomsten.
Kvk Amsterdam - 76264424 Algemene voorwaarden Handle
11.6 Zodra het werk na enige onderbreking doorgang vindt, zullen de extra
werkzaamheden die voor ons voortvloeien uit de onderbreking van onze
werkzaamheden, door opdrachtgever worden vergoed.
11.7 Indien de opschorting al dan niet door toedoen van de opdrachtgever
langer duurt dan drie maanden wordt de opdracht, tenzij anders wordt
overeenkomen, als geannuleerd beschouwd en zijn de bepalingen van
artikel 12 van toepassing.
11.8 Indien overeengekomen wordt dat de werkzaamheden in fasen zullen
plaatsvinden, mogen wij de aanvang van de werkzaamheden die tot een
fase behoren uitstellen, totdat de opdrachtgever de voltooiing van de
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Artikel 12 Annulering
Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht annuleert, is zij aan ons
een zodanig gedeelte van het honorarium verschuldigd dat met de stand
van onze werkzaamheden overeenkomt, verhoogd met 20% van het
totale honorarium, waarop wij bij voltooiing van de opdracht recht zouden
hebben, tenzij de opdracht of aanbieding uitdrukkelijk een andere
regeling vermeldt, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding,
inclusief gederfde winst. De verhoging van 20% komt echter
te vervallen, indien de annulering voortvloeit uit overmacht aan de zijde
van de opdrachtgever, dan wel indien in een later stadium de annulering
ongedaan wordt gemaakt en de opdracht weer voortgang vindt, in welk
geval artikel 11.6 van toepassing is, daaronder ook begrepen de kosten
die voor ons voortvloeien uit de eventueel reeds terzake van de opdracht
met derden aangegane overeenkomsten.
Artikel 13 Geheimhouding
13.1 Wij zullen ons inspannen om al hetgeen ons in de uitvoering van de
opdracht vertrouwelijk ter kennis komt, als zodanig te behandelen en
geheim te houden, een en ander met inachtneming van beperkingen
volgend uit wetgeving en jurisprudentie, tenzij deze gegevens reeds in de
openbaarheid zijn gekomen.
13.2 Iedere partij zal alle voorzorgsmaatregelen treffen die mogelijk zijn
teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke
aard geheim te houden.
13.3 Opdrachtgever en wij zullen de verplichtingen op grond van dit artikel
aan door hen in te schakelen derden opleggen.
Artikel 14 Intellectuele eigendom
14.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle, krachtens
de (verkrijging van de) opdracht ontwikkelde producten van geest,
berusten uitsluitend bij ons. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de
gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden, of
anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Opdrachtgever zal de
producten van geest niet verveelvoudigen, daarvan kopieën
vervaardigen of ter beschikking stellen aan derden, anders dan na
verkrijging van onze schriftelijke toestemming daartoe.
14.2 De opdrachtgever is niet gerechtigd de informatie, die haar door ons ter
beschikking is gesteld, aan te wenden tot enig ander doel dan waarvoor
die is verstrekt. Opdrachtgever mag de onder 14.1 vermelde producten
slechts gebruiken voor enig ander doel, of voor herhaling van hetzelfde
werk, mits zij schriftelijke goedkeuring van ons heeft ontvangen. Indien
dit zonder onze toestemming geschiedt, zijn wij gerechtigd minstens 50%
van het oorspronkelijke honorarium opnieuw bij de opdrachtgever in
rekening te brengen.
Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 Behoudens opzet of grove nalatigheid zijn wij niet aansprakelijk voor
enigerlei schade in welke vorm dan ook, hetzij direct of indirect, die het
gevolg zou kunnen zijn van het gebruik, respectievelijk ongeschiktheid
van het door ons geleverde. Een en ander laat onverlet hetgeen als
dwingend recht in de wettelijke bepalingen is neergelegd.
15.2 Voor de door Opdrachtgever totaal geleden schade, die rechtens een
gevolg vormt van met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor
wij rechtens aansprakelijk zijn, heeft Opdrachtgever recht op een
vergoeding tot maximaal eenmaal de waarde van de toepasselijke
maandfactuur, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft, met een maximum van Euro 10.000,-. Hierbij zal deze
schadevergoeding bovendien nimmer meer bedragen dan het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
15.3 De opdrachtgever vrijwaart ons terzake eventuele aanspraken van
derden, voortvloeiend uit het gebruik van de door opdrachtgever aan ons
verstrekte gegevens, dan wel anderszins.
15.4 Schade ontstaan door of ten gevolge van diensten die wij hebben
uitbesteed, wordt aan opdrachtgever vergoed, mits deze schade door de
desbetreffende dienstverlener aan ons is vergoed en ontvangen, onder
aftrek van de daarbij gemaakte kosten.
15.5 Indien wij, onverminderd de voorafgaande leden van dit artikel op
enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor schade en/of nadeel worden
gesteld, zal de totale aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het
bedrag dat wij terzake op derden of eventuele assuradeuren kunnen
verhalen.
15.6 Enige aansprakelijkheid onzerzijds kan slechts ontstaan indien
opdrachtgever ons onverwijld en deugdelijk in gebreke stelt, stellende
een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en indien wij ook
na het verstrijken van die termijn in de nakoming van de verplichtingen
tekort blijven schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te omvatten, zodat wij in
staat zijn adequaat te reageren. Voor het ontstaan van enig recht op
schadevergoeding is het noodzakelijk dat de opdrachtgever de schade
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van dertig dagen,
na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ons meldt.
15.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die mede is veroorzaakt door
vanwege de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie
of vanwege de omstandigheid dat informatie afkomstig van publieke
bronnen onjuist is.
15.8 Elke verdere mogelijk aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever
geleden schade is uitgesloten, ongeacht de grondslag daartoe. Wij zijn
niet gehouden tot vergoeding van schade wegens te late levering of
uitvoering van werkzaamheden of dienstverlening. Eveneens zijn wij niet
aansprakelijk voor beschadiging of het verloren gaan van gegevens en/of
bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht namens wie
het vervoer of de verzending geschied.
Artikel 16 Overmacht
16.1 In geval van overmacht zijn wij gerechtigd onze verplichtingen op te
schorten. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide
partijen bevoegd de overeenkomst door schriftelijke opzegging te
beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is geleverd,
wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets
verschuldigd zijn.
16.2 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt onder andere verstaan
omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die
niet aan ons zijn toe te rekenen. Hieronder zijn mede begrepen
stakingen, ziekte van personeel, niet voorzienbare stagnatie van
kantoorapparatuur en -automatisering, alsook een niet-toerekenbare
tekortkoming van onze (toe)leveranciers, dan wel bij de door ons
ingeschakelde derden.
Artikel 17 Klachten
17.1 Eventuele klachten dienen terstond na constatering door de opdrachtgever
schriftelijk bij ons te worden ingediend. De opdracht wordt geacht te zijn
goedgekeurd, indien binnen 30 dagen na de verzenddatum van de gegevens
of bescheiden geen klacht daaromtrent door de opdrachtgever is ingediend.
17.2 Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk bij ons te worden
ingediend. De factuur wordt geacht te zijn goedgekeurd, indien binnen 14
dagen na de verzenddatum van de factuur, of bescheiden, geen klacht
daaromtrent door de opdrachtgever is ingediend.
Artikel 18 Vervaltermijnen
Onverminderd het bepaalde in artikel 17 vervallen alle vorderingen en
bevoegdheden van Opdrachtgever jegens ons na het verstrijken van één
jaar na voltooiing van de opdracht of, in geval van schade, na het
verstrijken van één jaar na de gebeurtenis waaruit schade direct of
indirect voortvloeit waarvoor wij aansprakelijk zijn, tenzij voordien een
klacht is ingediend volgens het bepaalde in artikel 17.
Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,
ook in geval van werkzaamheden in het buitenland, alsmede de daaruit
voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, worden bij uitsluiting
beheerst door het Nederlands recht. Geschillen tussen Opdrachtgever en
ons samenhangende met de overeenkomst zullen worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter van de Rechtbank van Amsterdam.
Artikel 20 Slotbepaling
Het is de opdrachtgever niet toegestaan personeel van ons in dienst te
nemen, dan wel op enigerlei te werven voor indiensttreding binnen een
periode tot één jaar na beëindiging van de opdracht.
Handle Real Estate Services
Amsterdam, 1 maart 2020